Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

سند پرداخت حقوق به کارگران تخت جمشید در زمان امپراطوری هخامنشیان

هنگام پاکسازی تخت جمشید تعداد زیادی الواح گلی پیدا شد که پس از ترجمه معلوم شد اینها سند پرداخت دست مزد به کارگران بوده که بصورت نقدی پرداخت می شده است.برای نمونه ترجمه ی یکی از الواح بشکل زیر است :

آقای شاکا مدیر صندوق 
آقای بردکاما گوای می دهد که آقای هردکاما درودگر مصری سرکارگر صدنفر کارگر به ضمانت آقای وهوکا در ساختمان پارسه ( تخت جمشید ) انجام وظیفه می کند استحقاق دریافت مبلغ 3 کارشا و 2 شکل و نیم نقره بعنوان دستمزد خود دارد.
مسئول صدور سند مردوکا

برای مشاهده در اندازه اصلی بر روی آن کلیک کنید.
در زمان هخامنشیان قانون کار وجود داشته و به کارگزان حقوق پرداخت می شده است .زنان دارای مقامی والا بوده اند وبا آنها بااحترام رفتار می شده است.دروغ امری زشت و مبتذل بود.اما امروز کارگران بی خانمانند ، به زنان به چشم ابزار دیده می شود و دروغ به هنجار تبدیل شده است . افسوس ، افسوس و صد افسوس.

1 شهریور 90 .

1 نظرات:

Farhad گفت...

خدایا ایران را از دروغ، دشمن (جنگ) و خشکسالی دور نگه دار. متاسفانه هر سه تهدید دامن ایران را گرفته است

خطایی در این ابزارک وجود داشت