Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

پروژه تجاری - اداری پروین اعتصامی

بحث اجرای پروژه ی پروین اعتصامی حدود 2 سال است که مطرح بوده و امسال در نمایشگاه شهرداری های استان فارس توسط شهرداری شیراز بعنوان پروژه ی مشارکتی به سرمایه گذاران ارائه شده است. این پروژه در خیابان پروین اعتصامی واقع در بلوار جانبازان در بلوار مدرس واقع در منطقه 7 شهرداری شیراز قرار گرفته است که دارای کاربری تجاری - مسکونی می باشد.

این پروژه در 5 طبقه تعریف شده است که طبقات همکف ، اول و دوم تجاری - اداری ، طبقه ی سوم شهربازی و رستوران ، طبقه ی چهارم سینما و رستوران و طبقه ی پنجم واحدهای اداری تعریف شده است.

16 آبان 90 .

0 نظرات:

خطایی در این ابزارک وجود داشت