Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

سیزده بدر شیرازی ها


روز طبیعت در بوستان آزادی شیراز

سبزه رها شده در رودخانه خشک شیراز

تعدادی از کودکان در حال گرفتن ماهی از دریاچه مصنوعی بوستان آزادی شیراز هستند!

عکس : امیر حسین ذوالفقاری - ایسنا

13 فروردین 90 .

0 نظرات: