Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

بدنه سازی و زیباسازی تقاطع غیرهمسطح عدالت

طرح بدنه سازی و زیباسازی تقاطع غیرهمسطح عدالت ، توسط گروه مهندسین مشاور طراحان معاصر در حال انجام می باشد.خوشبختانه در این طرح از نمادها و علائم  اصیل کاملا ایرانی استفاده شده است که پس از پایان اجرای کار بشکلی بسیار زیبا در خواهد آمد که کاملا مطابق با بعد فرهنگی شهر شیراز می باشد.امیدواریم چنین اقدامهایی مستمر بوده وبرای سایر تقاطع های شیراز نیز اجرایی گردد.





29 تیر90 .

0 نظرات:

خطایی در این ابزارک وجود داشت