Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

مشاهیر پارس و شیراز - قسمت اول

شیراز از سپیده دم تاریخ تا بحال پیوسته وارث و نگهدارنده ی فرهنگ و تمدن کهن ایران زمین به شمار می آمده است.
زنان و مردان بزرگ ، دلیر و هنرمند ، تارو پود این فرهنگ و تمن کهن را بافته اند ...
برگرفته از ویژه نامه شیراز ، شهر آسمانی
ثبت شده توسط امین در روز شنبه ، 19 تیر 1389 ، ساعت 12:12.

0 نظرات:

خطایی در این ابزارک وجود داشت