Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

طرح محدوده ی ترافیکی شیراز اجرایی شد

سرانجام مطابق وعده ها خطوط طرح ویژه ترافیکی شیراز که در واقع فاز اول این طرح محسوب می شد با ایجاد 3 خط ویژه عملی گردید.خط ویژه معالی آباد - صنایع نیز با انجام بررسی های بیشتر عملی خواهد شد. فازهای بعدی طرح که شامل مکانیزه کرن نظارت بر خطوط ویژه هست طی ماه های آینده اجرایی می شود. حال باید دید که این طرح می تواند چاره ی ترافیک شیراز باشد یا خیر؟

محدوده ترافیکی میدان شهدا - چهار راه پیروزی

محدوده ترافیکی دروازه کازرون - چهار راه زند
محدوده ترافیکی تقاطع غدیر - چهار راه ملاصدرا  
محدوده ترافیکی میدان صنایع - تقاطع معالی آباد
 10 مهرماه 90.

0 نظرات:

خطایی در این ابزارک وجود داشت