Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

فاجعه ای بزرگ برای میراث تاریخی ایران : تخریب و فرسایش تدریجی مجموعه جهانی تخت جمشید

عدم توجه توجه به میراث جهانی تخت جمشید و تخریب تدریجی این بنای باستانی ...

زخم هایی بر پیکره رنجور مجموعه آثار تاریخی پارسه (تخت جمشید) - عکس: محسن تورع

وجود گل سنگ های متعدد، عدم ملاحظه مردم، دیوار نویسی هاو عدم توجه به این بنای تاریخی باعث شده است تا تخت جمشید تنی رنجور تر از همیشه داشته باشد.


زخم هایی بر پیکره رنجور مجموعه آثار تاریخی پارسه (تخت جمشید) - عکس: محسن تورع
زخم هایی بر پیکره رنجور مجموعه آثار تاریخی پارسه (تخت جمشید) - عکس: محسن تورع
زخم هایی بر پیکره رنجور مجموعه آثار تاریخی پارسه (تخت جمشید) - عکس: محسن تورع
زخم هایی بر پیکره رنجور مجموعه آثار تاریخی پارسه (تخت جمشید) - عکس: محسن تورع
زخم هایی بر پیکره رنجور مجموعه آثار تاریخی پارسه (تخت جمشید) - عکس: محسن تورع
زخم هایی بر پیکره رنجور مجموعه آثار تاریخی پارسه (تخت جمشید) - عکس: محسن تورع
زخم هایی بر پیکره رنجور مجموعه آثار تاریخی پارسه (تخت جمشید) - عکس: محسن تورع
زخم هایی بر پیکره رنجور مجموعه آثار تاریخی پارسه (تخت جمشید) - عکس: محسن تورع
زخم هایی بر پیکره رنجور مجموعه آثار تاریخی پارسه (تخت جمشید) - عکس: محسن تورع
زخم هایی بر پیکره رنجور مجموعه آثار تاریخی پارسه (تخت جمشید) - عکس: محسن تورع
زخم هایی بر پیکره رنجور مجموعه آثار تاریخی پارسه (تخت جمشید) - عکس: محسن تورع
زخم هایی بر پیکره رنجور مجموعه آثار تاریخی پارسه (تخت جمشید) - عکس: محسن تورع
زخم هایی بر پیکره رنجور مجموعه آثار تاریخی پارسه (تخت جمشید) - عکس: محسن تورع
زخم هایی بر پیکره رنجور مجموعه آثار تاریخی پارسه (تخت جمشید) - عکس: محسن تورع
زخم هایی بر پیکره رنجور مجموعه آثار تاریخی پارسه (تخت جمشید) - عکس: محسن تورع
زخم هایی بر پیکره رنجور مجموعه آثار تاریخی پارسه (تخت جمشید) - عکس: محسن تورع
زخم هایی بر پیکره رنجور مجموعه آثار تاریخی پارسه (تخت جمشید) - عکس: محسن تورع
زخم هایی بر پیکره رنجور مجموعه آثار تاریخی پارسه (تخت جمشید) - عکس: محسن تورع
زخم هایی بر پیکره رنجور مجموعه آثار تاریخی پارسه (تخت جمشید) - عکس: محسن تورع
زخم هایی بر پیکره رنجور مجموعه آثار تاریخی پارسه (تخت جمشید) - عکس: محسن تورع
زخم هایی بر پیکره رنجور مجموعه آثار تاریخی پارسه (تخت جمشید) - عکس: محسن تورع
زخم هایی بر پیکره رنجور مجموعه آثار تاریخی پارسه (تخت جمشید) - عکس: محسن تورع
زخم هایی بر پیکره رنجور مجموعه آثار تاریخی پارسه (تخت جمشید) - عکس: محسن تورع
زخم هایی بر پیکره رنجور مجموعه آثار تاریخی پارسه (تخت جمشید) - عکس: محسن تورع

عکس: محسن تورع

19 شهریور 90

2 نظرات:

مجتبی گفت...

واقعا جای تاسف داره.
واسه همینه که باوجود اینکه تخت جمشید از بیشتر عجایب هفتگانه دنیا با اعظمت تر و شگفتانگیزتره ولی جزء فهرست عجایب دنیا قرار نگرفته !
وقتی دولت ما واسه این اثر که شناسنامه ی تاریخ پرافتخار ایران قبل از اسلامه ,ارزشی قائل نیست نباید از دنیا توقع داشت.
آدم نمی دونه از ملت بی فرهنگ بناله یا از مسئولین بی کفایت.

امین گفت...

از هردوش!