Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

فاجعه ای زیست محیطی : دریاچه مهارلو شیراز به بیابان نمک تبدیل شد!

پس از دریاچه ارومیه ، بختگان و پریشان اینبار قرعه به نام مهارلوشیراز افتاد. خشکسالی ، مدریت اشتباه ، تغییرات آب و هوایی ... آیا چاره ای نیست ؟!؟؟

درياچه مهارلو بياباني از نمك/عکاس : رضا قادري/ایرنا

درياچه مهارلو بياباني از نمك/عکاس : رضا قادري/ایرنا

درياچه مهارلو بياباني از نمك/عکاس : رضا قادري/ایرنا

درياچه مهارلو بياباني از نمك/عکاس : رضا قادري/ایرنا

درياچه مهارلو بياباني از نمك/عکاس : رضا قادري/ایرنا

درياچه مهارلو بياباني از نمك/عکاس : رضا قادري/ایرنا

درياچه مهارلو بياباني از نمك/عکاس : رضا قادري/ایرنا

درياچه مهارلو بياباني از نمك/عکاس : رضا قادري/ایرنا

درياچه مهارلو بياباني از نمك/عکاس : رضا قادري/ایرنا

درياچه مهارلو بياباني از نمك/عکاس : رضا قادري/ایرنا

درياچه مهارلو بياباني از نمك/عکاس : رضا قادري/ایرنا

درياچه مهارلو بياباني از نمك/عکاس : رضا قادري/ایرنا 
عکاس : رضا قادري/ایرنا
 6 مهرماه 90 .

0 نظرات:

خطایی در این ابزارک وجود داشت