Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

يادمانهاي فرهنگي فارس ميزبان ميهمانان نوروزي

- استان فارس با ويژگي هاي منحصربه فرد وبرخورداري ازيادمان هاي كهن ، آثارباستاني و جاذبه هاي گردشگري وميراث فرهنگي ، پيشينه اي غني در تاريخ وتمدن ايراني واسلامي دارد و امسال نيز فرصتي مطلوب را فراروي ميهمانان ومسافران نوروزي قرارداده است.
به گزارش خبرگزاري جمهوري اسلامي ، وجود آثاردوره هاي تاريخي قبل ازاسلام ازجمله دوره هاي هخامنشي وساساني دراستان فارس وهمچنين آثاردوره هاي تاريخي بعد از اسلام به ويژه آثارتاريخي دوره زنديه وقاجاريه ،امكان تفرج و گردشگري رابراي مسافران وميهمانان نوروزي در استان فارس فراهم كرده است .
وجود آرامگاه شاعران پارسي گو ، غزل سراي نامي حافظ لسان الغيب شيرازي واستادسخن سعدي شيرازي درشيراز نيزهرسال ميليون ها نفرازميهمانان ومسافران نوروزي رابه سوي خود فرامي خواند.
آرامگاه حافظ شيرازي كه ازآن باعنوان بناي حافظيه ياد مي كنند ، پس از گذشت هفت قرن همچنان الهام بخش علاقه منداني است كه ازسراسرجهان به زيارت خاك خواجه شيراز مي آيند.
اين بناي تاريخي درميان نارنجستانهايي كه اين روز ها عطر دل انگيز آن مشام را مي نوازد قرار دارد و حدود يك هزارمترمربع مساحت دارد.
آرامگاه سخن سراي نامي شيخ اجل سعدي شيرازي درشيراز نيز جايگاه ويژه اي درميان يادمانهاي فرهنگي وديدني فارس دارد و هرسال درتعطيلات نوروزي ميزبان صدها هزار نفر از ميهمانان ومسافران است .
اين بناي تاريخي كه اكنون طرح ساماندهي وتوسعه آن درحال اجراست ،درميان انبوهي ازگلهاي زيبا و درختان سروناز شيرازي و كاج احاطه شده است .
ازجمله ديگرآثارباستاني وگردشگري كهن دراستان فارس ،مجموعه هاي تاريخي تخت جمشيد و پاسارگاد درشهرستان هاي مرودشت و پاسارگاد است كه به ترتيب درفواصل ‎ 60و‎ 110كيلومتري شمال شيراز قراردارند.
مجموعه تاريخي وكهن تخت جمشيدكه درفهرست ميراث فرهنگي جهاني به ثبت رسيده ، مجموعه اي ازكاخ هاي دوره هخامنشي است كه بقاياي سنگي آن اعجاب در آفرينش اين اثرتاريخي رابه نمايش مي گذارد.
كاخ تچر،كاخ صدستون ،تالارشورا،دروازه ملل وپلكان سنگي تخت جمشيد كه ميهمانان رابه سمت اين بناي كهن رهنمون مي كند ، نمونه اي ازتاريخ وتمدن ايراني و يادآورغرورملي و پيشينه پر افتخارايرانيان است .
مجموعه تاريخي پاسارگاد و آرامگاه كورش نيزدرشهرستان پاسارگاد در فهرست آثار تاريخي جهاني به ثبت رسيده و چشم نوازگردشگران ومسافران است .
اين كاخ شامل تالاري بزرگ باهشت ستون سنگي ،چهارايوان درچهار سمت واتاق هايي دردوگوشه بوده است .
درقسمت شرقي كاخ باركوروش ، كاخ عبادتگاه پاسارگاد قراردارد كه مشتمل برتالاربزرگ هشت ستوني بوده كه برهريك ازجوانب شمال ، شرق وغرب آن درگاهي قرارداشته است .
نقش هاي تاريخي رجب ورستم نيزدركنارمجموعه تاريخي پاسارگاد، مجموعه اي كهن از تاريخ وتمدن پارسي رابه نمايش گذاشته است .
در شمال تخت جمشيد، نقش هايي ازاردشيربابكان و شاپوراول درپس رفتگي كوهستان حجاري شده كه به نقش رجب معروف است واين نقش داراي سه تصوير برجسته از اردشيربابكان ، شاپوراول ،علامت خاندان او و شخصيت هاي بزرگ دوره اردشيراست .
در امتداد نقش رجب و درانتهاي كوهستان حاجي آباد ، آثارتاريخي مهمي ازدوره هاي عيلامي ،هخامنشي وساساني وجود دارد كه نقش برجسته هاي مربوط به دوره ساساني درپايين كوه ، آرامگاه هاي شاهان هخامنشي بربالاي كوه و بناي سنگي چهارگوش (كتيبه زردشت ) درسمت راست آن ازجمله اين آثاراست .
كاخ اردشيربابكان نيزبنايي بزرگ و سنگي است كه داراي سه گنبد ،ايوان ها، دهليزها واتاق هاي متعدد بوده كه همچنان بخش هايي ازآن پابرجاست .
اين كاخ كه درنزديكي شهرمرودشت قراردارد در فهرست آثارملي ايران به ثبت رسيده است.
عمارت باغ ايلخاني ازبناهاي است كه توسط محمدقلي خان ايلخان قشقايي احداث شده و در محله ميدان شاه نزديك بقعه بي بي دختران شهرشيرازواقع شده است .
اين باغ يكي ازفضاهاي سبزدوره قاجاريه است كه ساختمان كهنسال وعمارت قديمي وديدني دارد.
عمارت كلاه فرنگي درباغ نظر شيرازنيز با انبوه درختان سربه فلك كشيده سرو ونارنج درسال هاي پيش ازسلطنت كريم خان زند احداث شده است وچشم نوازميهمانان ومسافران است درميان اين باغ عمارت هشت ضلعي بسيارزيبايي وجود دارد كه به كلاه فرنگي شهرت يافته و به دستوركريم خان بنا شده است .
كاخ آينه كاخ دخترنيز در اعماق دره اي ژرف ودرنزديكي روستاي رستاق ازتوابع شهرداراب فارس واقع شده وازسه سو در محاصره كوه است ومناظرشگرفي رابه نمايش گذاشته است .
به گزارش خبرگزاري جمهوري اسلامي ،آتشكده ها و پرستشگاه ها نيزبخش هايي ازميراث فرهنگي استان فارس است كه پذيراي ميهمانان ومسافران است .
آتشكده هخامنشي حاجي آبادازجمله آتشكده هاي فارس است كه دركمترين فاصله ازمحوطه نقش رستم ،دردوسوي كوه حاجي ، قراردارد و شامل دوبرج سنگي كوچك متعلق به دوران هخامنشيان است .
بر بالاي اين دوبرج ، گودال هايي موجودند كه محل آتش بوده ودرنقاط بالاتركوهستان نيز گودال هاي ديگرآتش درارتفاعات مختلف باقي مانده است .
درپايين صخره كوهستان حفره هاي عهدساساني به جامانده اند كه استخوان هاي مردگان را در آنها مي گذاشتند.
آتشكده فرازمراآورخذايا برسرراه قديم كازرون - فيروزآباد قرار گرفته وتوسط مهرنرسي درزمان ساسانيان احداث شده است .
آتشكده فيروزآباد از ديگرآتشكده هاي موجود دراين استان است كه نماي آن ازسنگ هاي بزرگ خوش تراش ساخته شده وروي صفحه اي قرارداشت كه بربالاي آن يك سكوي چهار طاقي احداث شده بود.
آتشكده بزرگ جره يكي از پنج آتشكده اي بود كه مهرنرسي در نقاطي مابين كازرون تا فراشبند بناكرده بود و درازاي هرپهلوي اين آتشكده بيش از‎14 متراست وقدمت آن به دوره ساسانيان مي رسد.
آتشكده پاسارگاد مرودشت درفاصله هزارو‎ 500متري كاخ اختصاصي كوروش ،درقسمت شرقي دشت مرغاب ،قراردارد و شامل دوتخته سنگ بزرگ سفيد درمجاورت تپه كوتاه خاكي به فاصله ‎ 9متراز يكديگراست .
آتشكده آذرخش و آتشكده آذرجودرداراب ،آتشكده كنارسياه و ويرانه هاي آتشكده فيروزآباد ، آتشكده قدمگاه درجهرم ، حفره هاي آتشدان (پوره هاي آب بخشان ) در كوهستان نقش رستم ، آتشكده كاريان ، آتشكده صميكان در شيرازو آتشكده فراشبند در فيروزآباد، ازديگر آتشكده هاي موجود در استان فارس است .
درشمال غربي منطقه فهليان درشهرستان ممسني و درجنوب روستاي سه تلون در‎20 كيلومتري شمال غربي نورآباد، برفرازكوه كورنگون آثارحجاري شده معروف به نقاره خانه جلب توجه مي كند كه قدمت اين آثار به قرن سوم پيش ازميلاد مي رسد.
نقش شاپورنيز در تنگ چوگان نزديك كازرون ،از بقاياي شهري آباد بر جاي مانده است و درآن ،روي ديواره كوه در دوطرف رودخانه ، نقش هايي حجاري شده است .
علاوه براين آثارتاريخي و كهن غارشاپورو شهرتاريخي بيشابوردر شهرستان كازرون نيز مناظري بديع از آثار تاريخي وميراث فرهنگي دارد كه گردشگران رابه سوي خود فرامي خواند.
بازارهاي قديمي فارس نيزكه درشهرهاي مختلف اين استان قراردارد ، بخشي ازديدني هاي نوروز را براي مسافران وگردشگران به نمايش مي گذارد.
به گزارش خبرگزاري جمهوري اسلامي ،بازار قيصريه در شهرقديم لار ، در زمان شاه عباس صفوي ساخته شده ودرشمار آثار و ميراث فرهنگي به ثبت رسيده است .
بازاروكيل شيراز در محله درب شاهزاده جنب مسجد جامع وكيل ، واقع شده ومشتمل بر يك رشته حجره هاي شمالي - جنوبي ويك رشته حجره هاي شرقي -غربي است كه دروسط بازارتوسط چهارسويي بزرگ ، بريكديگرعمود شده وداراي پنج در بزرگ است .
زيبايي ومعماري خيره كننده ،عرض زياد، وسعت وطاق هاي ضربي مرتفع آن كه به منظور تهويه هوا ساخته شده ، ازويژگي هاي اين بازاراست ودريچه هايي كه درزيرسقف آنها ساخته شده ، هوا و نور كافي بازار را تامين مي كند.
بازارنو شيراز، ازديگر بازارهاي قديمي استان فارس است كه دراواخر دوره قاجار ساخته شده است .
قلعه ها وارگ هاي فارس نيزديدني وشگرف است و بازديدكنندگان زيادي در ايام نوروز از آنها ديدن مي كنند.
قلعه دختر فيروزآباد برفرازكوهستاني مشرف به رودخانه تنگ وجلگه فيروزآباد قرار دارد و ازسده سوم ميلادي باقي مانده است .
نقشه و وضعيت ساختماني آن ازجمله جاذبه هاي جهانگردي فارس است و بازديدكنندگان رابه قلعه بالاي كوهستان مي رساند.
قلعه استخر مرودشت بربالاي كوه استخر درانتهاي شمال غربي جلگه مرودشت قرار گرفته است واز آثار دوران عضدالدوله ديلمي است .
در اين قلعه ،استخري بزرگ احداث شده بود و اكنون نيز درخت سروچند صدساله اي در كنار بقاياي استخردرميان ويرانه هاي ابنيه سنگي قلعه سربه فلك كشيده است .
ارگ كريمخاني شيراز نيز كه درواقع اندروني و قصرسلطنتي سلسله زنديه بوده ، به شكل قلعه آجري با ديواره هاي بلندساخته شده كه درهرچهارگوشه آن برجي بزرگ برپاست .
به گزارش خبرگزاري جمهوري اسلامي مساجد استان فارس نيزمجموعه اي ديدني وتاريخي است كه هركدام ازآنها نشانگر زيبايي روح پرستشگر وعرفاني اهالي فارس است .
مسجد وكيل شيراز كه به نام مسجد سلطاني وكيل نيزمعروف است ، ازآثارپرارزش دوره زنديه به شمارمي رود كه ساخت آن درسال ‎ 1152هجري - خورشيدي به پايان رسيده وصحن مسجد با مساحتي معادل سه هزارو‎ 600مترمربع باتخته سنگ هاي بزرگ فرش شده است .
شبستان آن ، دوهزارو‎700مترمربع وسعت دارد وستون هاي سنگي بلند و يكپارچه و‎ 48گانه آن باسقف ضربي ومنبريكپارچه مرمرين ،ازشاهكارهاي دوره زنديه به شمارمي رود.
مسجدنصيرالملك در انتهاي خيابان لطفعلي خان زند شيرازقرارگرفته و به لحاظ معماري و بويژه كاشي كاري ومقرنس كاري بي نظيرومنحصربه فرداست .
صدها هزار نفر ميهمان و گردشگر و مسافر نوروزي كه در تعطيلات نوروزي به شيراز و استان فارس سفر مي كنند بازديد از تعدادي از اين بناهاي تاريخي و يادمان هاي فرهنگي را در برنامه كاري خود دارند .
مدير روابط عمومي‌ اداره كل ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري استان فارس از ورود سه ميليون و 341 هزار و 400 مسافر تا كنون به استان فارس خبر داد.
محمد كاظم بهادري پور اظهار داشت: از سه ميليون و 341 هزار و 400 مسافر وارد شده به اين استان، بيش از دو ميليون و 570 هزار مسافر در فارس اقامت يافته‌اند.
وي افزود: آمار مسافران وارده به شهر شيراز نيز بيش از دو ميليون و 673 هزار نفر است كه از اين تعداد دو ميليون و 56 هزار نفر در اين شهر اقامت كرده‌اند.
مدير روابط عمومي اداره كل ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري استان فارس همچنين از بازديد 853 هزار و 593 نفر از مهمانان نوروزي از مكان‌هاي تاريخي فرهنگي زير پوشش اين اداره كل از بيست و هفتم اسفند ماه سال پيش تا كنون خبر داد و گفت: مجموعه فرهنگي آرامگاه حافظ با 223 هزار و 820 نفر، مجموعه جهاني تخت جمشيد با 191 هزار و 110 نفر و مجموعه فرهنگي آرامگاه سعدي با 159 هزار و 302 نفر به ترتيب بيشترين آمار بازديد كنندگان را به خود اختصاص داده‌اند.
وي اضافه كرد: نقش رستم، حمام وكيل (موزه دست‌بافته‌هاي داري)، عمارت كلاه فرنگي (موزه پارس)، كاخ اردشير بابكان و قلعه دختر فيروزآباد، نقش رجب، موزه سنگ‌هاي تاريخي هفت تنان و تنگ چوگان كازرون از ديگر بناهاي تاريخي اين استان هستند كه از لحاظ تعداد آمار بازديد كننده در رده‌هاي بعدي قرار گرفته‌اند.
معاون سياسي ، امنيتي استانداري فارس هم گفت: جشن نوروز تبلور شور و نشاط اجتماعي و نقطه عطف روحيه باندگي فرهنگ ايراني در سطح بين المللي است.
به گزارش خبرنگار ايرنا، دكتر حامد دهقانان اظهار داشت: مردم ما جشن نوروز را يك جشن پاك و جهاني مي دانند كه از روحيه بالندگي ملت ما حكايت دارد.
وي ادامه داد: در نوروز امسال در حوزه فرهنگي يكي از موضوعاتي كه فضاي اين جشن را براي مردم استان فارس متفاوت كرد شور و نشاط ناشي از برنامه هاي فرهنگي بود كه در اين استان پيش بيني شده است.
او افزود: امسال دستگاههاي فرهنگي استان يك كار مضاعف در اين عرصه داشتند و سمت و سوي تمام تلاشها در جهت ايجاد شور و نشاط اجتماعي و پاسخگويي به اين مطالبه مردم بود.
وي ضمن قدرداني از ژليس راهور فارس به علت مديريت مناسب ترافيك شهر شيراز و ساير نقاط استان فارس گفت: عليرغم افزايش30 درصدي اقامت مسافران نوروزي در شهر شيراز در مقايسه با سال قبل اما شاهد بوديم كه ترافيك اين شهر از وظعيت مناسب تري برخوردار بود.
معاون سياسي - امنيتي استانداري فارس گفت: تمام موفقيت هايي كه در بحث خدمات رساني به ميهمانان و مسافران نوروزي در نوروز امسال شاهد بوديم حاصل دو عنصر هماهنگي و نظارت بيشتر در اين ايام است كه تلاش شد كه با تعامل خوب بين بخشي و افزايش سازو كارهاي كنترلي اقداماتي مناسب تر و خروجي بهتر داشته باشيم.
وي اظهار داشت: اميدواريم در هفته دوم تعطيلات نوروزي نيز همانند نيمه اول با همان قدرت و تعامل به امر خدمات رساني به مسافران نوروزي استان بپردازيم .

7 فروردین 89 .

2 نظرات:

جابر گفت...

سلام
احسان جان اين سايت ميزاث فرهنگي و گردشگري هست و عكس هاي زيبايي از جاهايي از شيراز داره كه بعضا اسماشونو نشنيده بودم
براي سايت ميتوني ازشون استفاده كني
www.iranfarsland.ir

امین گفت...

جابر جان من امینما!!!
بنیان گاهی میگه امیر بهم!

بله دیدمش اما سایتش خیلی سنگینه حتی با 512 هم نتونستم کامل ببینیمش!

باید یه فکری کنم!

خطایی در این ابزارک وجود داشت