Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

از اين سوغات شیراز نمی توان گذشت

مسافران نوروزي كه وارد شيراز مي شوند، پس از گشت و گذار و ديدن آثار تاريخي و مكان هاي فرهنگي اين شهر و گاهي ديدار از آثار باستاني ديگر شهرستان هاي فارس، سوغاتي هاي اين ديار را نيز تهيه مي كنند و با خود مي برند اما از يك سوغات شيراز نمي توان گذشت و آن بستني است.
آب وهواي نسبتامناسب درفصل بهار،ويژگي منحصربه فردبستني شيرازي وآوازه اين كالاي شيرين، دل مسافران نوروزي را تسخير مي كند.
پس از گشت و گذاري طولاني كه از صبح زود آغاز مي شود، مسافران اوايل شب خود را به مقابل آرامگاه سعدي مي رساندند تا بستني سعدي ميل كنند.اين مكان يكي از مكان هايي است كه مشتريان بستني آن فراوانند.
روبه روي آرامگاه سعدي، همه چيز نام سعدي به خود گرفته از محله تا كوه و باغ و حوض و بستني.
پيشتر بستني بندها ، بستني را با ثعلب گياهي مي ساختند ولي اينك ثعلب شيميايي كه به صورت پودر است در ساخت اين كالا كاربرد دارد.
اين را يكي از بستني سازها يا اصطلاحا بستني بندهاي قديمي شيراز گفت و ادامه داد: البته چند بستني بند هم هستند كه از ثعلب گياهي براي ساخت بستني استفاده مي كنند ولي ثعلب گياهي، گران است.
ثعلب چيست و چه كاربردي در بستني دارد؟ اين را خبرنگار ايرنا پرسيد و پاسخ اين بود كه ثعلب ماده اي است كه موجب مي شود بستني حالت قوام يافته و كشدار به خود بگيرد.
هركيلوگرم ثعلب گياهي 90 هزار تومان است ولي ثعلب شيميايي وارداتي از يكي از كشورهاي اروپايي هركيلوگرم هشت هزار تومان است.
ثعلب شيميايي مخلوط ازچند كشور هركيلوگرم شش هزار تومان و گاهي هفت هزار تومان قيمت دارد.
يكي از دلايلي كه باعث شده بستني اطراف سعدي خوشمزه باشد و مشتري داشته باشد، استفاده هرچند اندك از ثعلب گياهي است. اين را البته خود بستني بندهاي اطراف آرامگاه سعدي گفتند.
مسافران نوروزي،سوغات خوردني شيراز را برسوغات هاي بردني ترجيح مي دهند وشاهد اين گفته، صف هاي طولاني در برابر مغازه هاي بستني فروشي اين شهراست.

7 فروردین 89.

0 نظرات:

خطایی در این ابزارک وجود داشت