Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

طرح احيای منطقه تاريخی-فرهنگی شيراز

منطقه تاريخی- فرهنگی شيراز همان شهر قديم شيراز استو محدوده آن عمدتا بر محدوده اين شهر در زمان زنديه انطباق دارد. شهر شيراز از آغاز پيدايش تا دوران معاصر در درون همين محدوده شکل گرفته و تکامل يافته است و از اين رو منطقه تاريخی نمادی از تمامی اين دوره ها را در خود دارد.
هدف طرح اين است که اين منطقه بسيار باارزش و کمنظير شهری احيا گردد، ارزشهای سترگ تاريخی خود را به درستی بازتاب دهد، ارزش های جديدی بر آن افزوده شود وبه صورت يک منطقه زيستی امروزين و عالی که با شخصيت و هويت ارزشمند تاريخی آن هماهنگ باشد درآيد .
بيشترين کوشش برنامه ريزی های اقتصادی و اجتماعی ، در جهت بازکردن سيستم بسته اين منطقه و گسترش روابط داده-ستانده ای آن با ديگر مناطق شهر شيراز است .
از نظر کالبدی نيز اساس طراحی بر روان بخشی، انسجام و يکپارچگی ستون فقرات اين منطقه که در راستای راه ارتباطی شيراز به استخرقرار داشته می باشد . احيای محوطه باروی قديمی شهر به عنوان يک حلقه فعال و امروزين شهری، به خصوص در موقعيت دروازه های قديمی شهر، و بالاخره مرمت ، بهسازی و نوسازی محوطه های مسکونی درون منطقه از نکات عمده طرح به شمار می آيد .


برگرفته از http://mirmiran-arch.org
18 شهریور 89

0 نظرات: